Tin tức ngành

  • Chứng thư thẩm định giá được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá ? Thẩm định giá là gì? Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá như thế nào? 1. Thẩm định giá là gì?

Chứng thư thẩm định giá được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá ?

Thẩm định giá là gì? Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích nào? Giá trị pháp lý của chứng thư thẩm định giá như thế nào?

1. Thẩm định giá là gì?

Căn cứ theo Điều 4. Pháp lệnh giá số 40 quy định:

“Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.”

Như vậy, thời điểm Thẩm định giá được xác định vào thời điểm xảy ra các hoạt động tác nghiệp của người làm công tác thẩm định giá. Thẩm định giá không xác định giá trị của tài sản, bất động sản đề nghị thẩm định giá trong quá khứ hoặc trong tương lai.

2. Kết quả thẩm định giá (Chứng thư thẩm định giá) được sử dụng vào những mục đích sau:

Theo điều 17 Pháp lệnh giá số 40 quy định:

“Kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá được lập thành văn bản và chỉ được sử dụng vào mục đích đã ghi trong hợp đồng. Kết quả thẩm định giá có thể được sử dụng là một trong những căn cứ để xem xét phê duyệt chi từ ngân sách nhà nước, tính thuế, xác định giá trị tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng, mua bảo hiểm, cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn, cổ phần hóa, giải thể doanh nghiệp và sử dụng vào các mục đích khác đã được ghi trong hợp đồng thẩm định giá.”

3. Giá trị pháp lý của chúng thư thẩm định giá

Căn cứ vào Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về Thẩm định giá;

Căn cứ thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về Thẩm định giá

Căn cứ luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/06/2012