Nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường

  • Việc phân biệt tài sản thành động sản và bất động sản có ý nghĩa quan trọng đối với việc nhận rõ những nét đặc thù của BĐS, mà theo những cách phân loại khác người ta không thể nhận biết hoặc không nhận rõ được. Những sự nhận biết bổ sung đó là cơ sở quan trọng để Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư biết đưa ra những cách quản lý, đầu tư và sử dụng tài sản một cách tốt nhất,.
Việc phân biệt tài sản thành động sản và bất động sản có ý nghĩa quan trọng đối với việc nhận rõ những nét đặc thù của BĐS, mà theo những cách phân loại khác người ta không thể nhận biết hoặc không nhận rõ được. Những sự nhận biết bổ sung đó là cơ sở quan trọng để Nhà nước, doanh nghiệp và nhà đầu tư biết đưa ra những cách quản lý, đầu tư và sử dụng tài sản một cách tốt nhất,.