Nâng cao năng lực và phát triển nghề thẩm định giá ở Việt Nam

  • Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới càng diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng, cuốn hút tất cả các quốc gia các dân tộc trên quả địa cầu, VN cũng nằm trong số đó không thể tránh khỏi, vì vậy Việt Nam phải tự vận động và tìm cho mình 1 hướng đi đúng phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới càng diễn ra mạnh mẽ và nhanh chóng, cuốn hút tất cả các quốc gia các dân tộc trên quả địa cầu, VN cũng nằm trong số đó không thể tránh khỏi, vì vậy Việt Nam phải tự vận động và tìm cho mình 1 hướng đi đúng phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.