Chức năng và nhiệm vụ

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất:

Thẩm định giá các loại tài sản, bất động sản, động sản, tài sản vô hình và hàng hóa của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để:

+ Xác định giá trị tài sản tính thuế, khấu hao tài sản, thi hành án, thành lập, giải thể, góp vố, liên doanh, liên kết và cổ phần hóa doanh nghiệp.

+ Thế chấp vay vốn ngân hàng

+ Mua sắm, chuyển nhượng tài sản

+ Bảo hiểm tài sản

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật liên quan
 
+ Thẩm định giá dự toán, dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
 
Cung cấp các thông tin giá cả thị trường: bất động sản, động sản, hàng hóa...